Olulisemad ettevõtmised

 

2008-2024 Rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus

Aastatel 2008-2017 oli Hiite Maja rahvusvahelise Hiite kuvavõistluse kaaskorraldaja, alates 2018. aastast oleme võistluse peakorraldaja. 2024. a toimub soome-ugri rahvastele keskenduv võistlus taas eesti, soome ja vene keeles.

 

2008-2023 Hiie väe tunnustamise sündmus ja aasta Hiie sõber

Alates 2008. aastast on Hiite Maja koostöös Maavalla Koja, Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse ja EVT Põlisrahvaste SAga osalenud aasta Hiie sõbra valimises ja Hiie väe tunnustamise sündmuse korraldamises

 

2010-2023 Hiiesõbralike ettevõtmiste tunnustamine

Alates 2010. a tunnustab Hiite Maja iga-aastaselt hiiesõbralikke ettevõtmisi, mis on aidanud kaasa pühapaikade paremale tundmisele ja hoidmisele.

2018-2024 Looduslike pühapaikade kaart

Alates 2018. a arendab ja täiendab Hiite Maja Looduslike pühapaikade kaarti, kuhu on kantud üle 2000 ajaloolise loodusliku pühapaiga. Alates 2022. a tehakse kaardi arendamisel koostöös Muinsuskaitseameti ja Eesti FSCga. Koostöös Maa-ametiga sai kaart 2023. a kättesaadavaks ka Maa-ameti geoportaalis.

 

2023 Looduslike pühapaikade uuringud
Hiite Maja korraldas looduslike pühapaikade uuringuid peamiselt Virumaal Haljala ja Viru-Nigula kihelkonnas.

 

2023 Koostati ja anti välja Hiiekalender 2024

 

2023 Looduslikud pühapaigad Tarvastu kihelkonnas. Juhendmaterjal koolidele
Koostöös MTÜ Põline Perega.


2022/ 23 Siniallika hiie teabestend
Koostöös RMKga valmistas Hiite Maja Kose khk saula Siniallikate teabestendi. Stend ja heade tavade tahvel valmisid 2022. alguses ja paigaldati aasta hiljem.


2022 Koostati ja anti välja Hiiekalender 2023

2022 Looduslike pühapaikade uuringud
Jätku-uuringud ajaloolisel Harjumaal, Virumaa Kadrina kihelkonnas ja Mulgimaa Karksi ja Tarvastu kihelkonnas, mille tulemusel lisandus Looduslike pühapaikade kaardile ligi 200 pühapaika.

 

2022 Looduslikud pühapaigad Karksi kihelkonnas. Juhendmaterjal koolidele
Koostöös MTÜ Põline Perega.

 

2021 Looduslikud pühapaigad Helme kihelkonnas. Juhendmaterjal koolidele
Koostöös MTÜ Põline Perega.

 

2021 Koostati ja anti välja Hiiekalender 2022

 

2020 Koostati ja anti välja Hiiekalender 2021

 

2018 Rüüstatud pühapaikade ülevaade

Koostöös Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskusega koostas Hiite Maja 2018. a Rüüstatud pühapaikade ülevaate.

 

2018 Looduslike pühapaikade kaart

Eesti FSC tellimusel ja koostöös Tartu Ülikooli ning Maa-ametiga koostas Hiite Maja 2018. a Looduslike pühapaikade kaardirakenduse.

 

2018 Purtse Hiiemäe teabestend

Koostöös MTÜ Põlise Perega valmistas Hiite Maja sihtasutus 2018. a Virumaa Purtse hiiemäe teabetahvli.

 

2015-2018 Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdinõukogu

Aastatel 2015-2018 oli Hiite Maja Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdinõukogu liige.

 

2014 Koostati ja anti välja Hiiekalender 2015

Koostati ja anti välja Hiiekalender 2015

 

2014 Tammealuse hiie teabestend

Koostöös Rahvakultuuri keskuse ja Maavalla kojaga valmis Tammealuse hiie teabestend

 

Hiiekalender 2014

Koostati ja anti välja Hiiekalender 2014

 

2011-2014 Avaliku arvamuse uuringud

Aastatel 2011, 2012 ja 2014 korraldas Hiite Maja sihtasutus avaliku arvamuse uuringuid, selgitamaks välja avalikkuse hoiakud ja teadlikkus seoses looduslike pühapaikadega. Uuringute kokkuvõte.

 

2013 Konverents “Looduslikud pühapaigad kui rahvuslikud kaitsealad – vajadused ja võimalused 2008 – 2020”

Koostöös Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühma ning Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskusega korraldas Hiite Maja 2013. a Tallinnas Riigikogus konverentsi “Looduslikud pühapaigad kui rahvuslikud kaitsealad – vajadused ja võimalused 2008 – 2020”.


2011 IUCNi looduslike pühapaikade juhendi tutvustamine

Koostöös Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse ja Maavalla Kojaga korraldati keskkonnaasutustele suunatud teabepäevade sari, kus tutvustati Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) ja UNESCO looduslike pühapaikade haldamise suuniseid kaitsealade valitsejatele.


2010-2013 Eesti, Läti ja Rootsi ühisprojekt  "Iidsed paigad kui ühtse identiteedi loojad Läänemere rannikul"

Aastatel 2010-2013 osales Hiite Maja sihtasutus Kesk-Läänemere programmi projekti Cult Identity rakendamises. Selle raames valminud olulisemad tööd:

Looduslike pühapaikade õigusanalüüs ja seadusemuudatuste ettepanekud

Looduslike pühapaikade inventeerimise metoodika, uurimismetoodika inglise keeles.

Iidsete (püha)paikade haldamise suunised, suunised inglise keeles.

Looduslike pühapaikade inventuur Juuru kihelkonnas ja loodusteaduslik jätkuinventuur Muhumaal

Looduslikke pühapaiku hõlmav turismitee Muhu ja Juuru kihelkonnas

Viis teabetahvlit Juuru kihelkonna muinaspaikadest: Juuru hiietammed, Iida urked, Hõreda lohukivi, Järlepa risttee, Pae kaerstiala.

Voldik: Juuru kihelkonna muistsed paigad.

 

2009 Kadrina khk Ilumäe Hiiepuu teabestend
Koostöös Keskkonnameti, RMK ja Maavalla kojaga valmis Ilumäe hiiepuu teabestend

 

2008-2012 Kultuuriministeeriumi looduslike pühapaikade arengukava

Aastatel 2008-2012 (2014) osales Hiite Maja sihtasutus Kultuuriministeeriumi looduslike pühapaikade arengukava rakendamises. Hiite Maja osalusel või juhtimisel toimunud olulisemad tööd:

Looduslike pühapaikade andmekogu loomine

Muhu, Põlva, Võnnu ja Juuru kihelkonna pühapaikade uuringute korraldamine ja/või või neis osalemine

Kuusalu kihelkonna põhjaosa pühapaikade uuringus osalemine

Tartu, Nõo, Kambja, Kanepi, Räpina ja Hargla kihelkonna eeluuringu ettevalmistamises ja arhiveerimises osalemine

Looduslike pühapaikade valikainete korraldamises osalemine Eesti Maaülikoolis ja Tartu Ülikoolis

Looduslike pühapaikade arengukava juhtnõukogus osalemine, sh arengukava 2015-2020 eelnõu koostamises osalemine.

Arengukava koondaruanne 1, Lisad 2