Iidsed paigad kui ühtse identiteedi loojad Läänemere rannikul

Hiite Maja sihtasutus osaleb ühe partnerina rahvusvahelises projektis “Ancient Cult Sites for Common Identity on the Baltic Sea Coast” (“Iidsed paigad kui ühtse identiteedi loojad Läänemere rannikul”).

Projekti eesmärkideks on pärimus- ja pühapaikadealase teadlikkuse tõstmine, pühapaikade kaitse-  ja halduspõhimõtete väljatöötamine ning koostöös kohalike inimeste, omavalitsuste ja turismiarendajatega jätkusuutliku mudeli valmimine valitud pärimuspaikade avamiseks turistidele.

Projekti raames kaardistatakse ja inventeeritakse Muhu ja Juuru kihelkondades asuvad pärimusega seotud paiku. Projekti piirkonnaks valiti nimetatud kihelkonnad seetõttu, et seal on varem tehtud vajalikud eeltööd käesoleva projekti edukaks läbiviimiseks.

Juuru kihelkonnas on pühapaigapärimust kogutud ja vastavaid kohti kaardistatud alates 2001. aastast, mil Tartu Ülikooli ajalootudeng Jüri Metssalu alustas kihelkonna pühapaikade uurimist. 2004. ja 2009.aastal korraldas ta laiemalt kohapärimusele keskendunud välitöidRapla, Juuru ja Hageri kihelkonnas. Kui 2004. aastal hõlmas uuringuala kolme ajaloolise Lõuna-Harjumaa kihelkonda, siis 2009. aastal keskenduti põhjalikumalt Juuru kihelkonnale. 2009. aasta välitööd toimusid Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühma ja TÜ looduslike pühapaikade keskuse koostöös. Mõlemal välitööde aastal kogusid üliõpilased ja arhiivitöötajad muuhulgas ka pühapaiga pärimust ning kaardistasid ja pildistasid enamiku Juuru kihelkonna looduslikest pühakohtadest. 2010. aastal koostas Jüri Metssalu Muinsuskaitseametile Juuru kihelkonna pühade allikate kohta eksperthinnangud. Osa kihelkonna pühakohtadest oli 2011. aastaks veel leidmata, sest kogunenud teave oli selleks veel liialt lünklik. Inventuur looduslike pühakohtade arengukavas ettenähtud metoodika alusel, muuhulgas paikade loodusteaduslik kirjeldamine, leidis aset Cult Identity projekti raames.

Projekti juhtpartner on Riia regioon, teisteks partneriteks Kurzeme, Vidzeme ja Zemgale regioonid Lätist ning Gävleborgi muuseum Rootsist. Projekti rahastab Kesk-Läänemere programm, mille eesmärgiks on parandada nii eri kogukondade elukeskkonda kui majanduslikku konkurentsivõimet.

Rohkem infot projekti kohta:

Toimunud

Ilmunud

Tehtud tööd